Reworked on the Potter's Wheel

Sep 11, 2022    Rev. Kristiane Smith